advies training tegen pesten voor kinderen en jonge mensen

Privacy statement

/Privacy statement
Privacy statement2018-03-11T11:07:51+00:00

Privacyreglement Konfia Advies-Training-Begeleiding

Konfia Advies-Training-Begeleiding hierna te noemen Konfia, treft hierbij een schriftelijke regeling conform de Wet Bescherming Persoons-gegevens voor de verwerking van cliëntgegevens. Vastgelegd zijn hiermee het doel en de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van cliënten en de verstrekking van gegevens aan anderen dan de cliënt en de bewaar- en vernietigingstermijn voor persoons-gegevens van cliënten.

1. Algemeen

De Praktijk verricht advies ,trainingen en begeleiding aan kinderen, jeugdigen en ouders. Bij de aanvang van een traject wordt een training overeenkomst vastgesteld. In deze training overeenkomst wordt melding gemaakt van de wettelijk vereiste regelingen van Konfia.

2. Verwerking persoonsgegeven

De Praktijk werkt met cliëntendossiers. Directe toegang tot deze dossiers heeft alleen de eigenaar van Konfia, Michanou Selberie.
In deze dossiers worden gegevens vastgelegd die nodig zijn voor het inzetten van verantwoorde jeugdhulp/training en/of opvoedondersteuning.

2.1 Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoons-gegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.

2.2 Persoonsgegevens worden voor genoemde doeleinden verzameld. Deze zullen niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen.

2.3 Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

2.4 Persoonsgegeven worden zorgvuldig bewaard in een af te sluiten ruimte, digitale gegevens zijn slechts toegankelijk door gebruikmaking van een wachtwoord.

3. Derdenverstrekking

Konfia verstrekt alleen met toestemming van de cliënt inlichtingen over de cliënt of de wettelijke vertegenwoordiger, aan anderen dan de cliënt. Dit, tenzij bij of krachtens de wet anders is bepaald.
Onder ‘anderen dan de cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger’ zijn niet begrepen degenen van wie beroepshalve de medewerking bij de toegang tot en de uitvoering van de jeugd-hulp/opvoedhulp noodzakelijk is. De in de cliëntendossiers aanwezige bescheiden blijven in het bezit van Konfia.
Dit geldt ook voor persoonlijke werkaantekeningen en rapporten die in bewerking zijn.

4. Bewaartermijn en vernietiging

Na beëindiging van het verlenen van jeugdhulp/opvoedondersteuning wordt het cliëntendossier ondergebracht in het archief van Konfia. Op de verwerking van persoonsgegevens die zijn ondergebracht in het archief, is het bepaalde in dit Privacyreglement onverkort van toepassing.
Konfia bewaart dossiers tien jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de jeugd-hulp/opvoedondersteuning is afgesloten.

5. Klachten

Indien de betrokkene van mening is dat de bepalingen van dit reglement niet worden nageleefd, kan deze een klacht indienen volgens de procedure zoals verwoord in het klachtenreglement van het SKJ
Zowel het klachtenreglement als het privacyreglement zijn als te downloaden bijlage opgenomen op de website van het SKJ.