STA STERK TRAINING IN GROEP

De STA STERK TRAINING is er op gericht om pestgedrag te laten stoppen. De weerbaarheid te vergroten en de deelnemers bewust te maken van hun eigen gedrag.

Dit kan in groepsverband en of via een individuele training.

De STA STERK TRAINING biedt de deelnemer heel praktische handvatten om te leren beter voor zichzelf op te komen in spannende en angstige situaties. Zoals bij verbaal en digitaal pesten en pesten door buitensluiten negeren en chanteren.

sta sterk training kinderen in groep les weerbaarheid
Meld je aan voor de training!

Met de trainer en onderling oefenen de deelnemers met weerbare lichaamstaal en het vaardig reageren op lastig gedrag. In de trainingen worden de geleerde vaardigheden voortdurend herhaald en worden er nieuwe aan toegevoegd. Deze methodiek zorgt ervoor dat het geleerde snel eigen wordt gemaakt.

Tijdens de training zijn de ouders en begeleiders hard nodig bij de huiswerkopdrachten. De huiswerkopdrachten helpen de deelnemers de nieuwe vaardigheden toe te passen in de praktijk.

Doelgroep Kinderen en jongeren in de leeftijd van 6 tot 21 jaar

Elementen in de STA STERK training:

 • positieve bekrachtiging
 • leren gebruikmaken van lichaamstaal
 • sociale vaardigheden
 • persoonlijke effectiviteit
 • rationeel emotieve therapie (RET)

Opbouw

Er wordt meestal gewerkt in groepjes van 4 tot 6 kinderen of jongeren na schooltijd. In overleg kan ook een individueel traject worden aangeboden. Een traject ziet er als volgt uit:

 • Intakegesprekken met deelnemers en ouder(s) / verzorger(s)
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
 • Bijeenkomst 1 t/m 5 met de deelnemers
 • Informatieavond voor ouders en andere betrokkenen
 • Bijeenkomst 6 t/m 10 met de deelnemers
 • Evaluatie
 • Eventueel: Follow-up een aantal maanden na de cursus

Tijdens de training wordt gewerkt aan:

 • uitstraling, weerbare lichaamshouding
 • stemgebruik en woordgebruik
 • ademhaling en ontspanning
 • positief denken en het leren omzetten van niet-helpende gedachten in helpende gedachten
 • eigenwaarde, zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • nee zeggen, eigen wil uiten en eigen mening hebben en geven
 • feedback geven en ontvangen
 • conflicten hanteren
 • omgaan met elkaar en samenwerken
 • omgaan met buitensluiten en meedoen
 • problemen oplossen
 • hulp bieden en vragen

De deelnemers krijgen bijvoorbeeld inzicht in:

 • verschil tussen plagen en pesten
 • de rollen in een groep: slachtoffer, pester, meeloper, omstander, helper
 • manieren om de eigen inbreng te versterken
 • niet helpende gedachten omzetten in helpende gedachten

Na de training:

 • vertonen deelnemers weerbare lichaamstaal
 • reageren deelnemers assertief op veelvoorkomende pestgedragingen
 • gebruiken de deelnemers enkele strategieën om zich sterker te voelen in het sociaal verkeer
 • kunnen de deelnemers beter onderscheid maken tussen positieve en negatieve bedoelingen
 • kunnen kinderen sociaal vaardig met andere kinderen omgaan

De deelnemers krijgen ook een werkboek. Hiermee kunnen ze thuis nog eens rustig de informatie van de les doorlezen. Ook kunnen ze oefenen met opdrachten in de praktijk.

De bijeenkomsten duren ongeveer 75 minuten.